minderjarigenbeleid

MINDERJARIGENBELEID  

Gedragscode

LTV Dosh heeft een actief minderjarigen beleid. Door NOC.NSF is een gedragscode opgesteld hoe om te gaan met minderjarigen. Onze (vrijwillige) medewerkers zijn bekend met deze code. Voor de jeugd zijn dat de trainers en de leden van de jeugdcommissie. Voor de trainers en de jeugdcommissie is een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd.  

 

Gedragsregels

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als erotisch of seksueel van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleedkamer of hotelkamer.

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige betrokken is, wordt nageleefd.

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zonodig daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen persoon.    

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Door LTV Dosh is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld in de persoon van Otto Sartorius. Voor contact met de VCP mail naar: [email protected].  

De VCP is op de hoogte van de diverse richtlijnen en regelgevingen op het gebied van minderjarigenbeleid en staat indien nodig in contact met organisaties of instanties bij melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ouders en/of verzorgers die vermoeden hebben van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen melding doen bij de VCP en rekenen op discrete en vertrouwelijke behandeling van hun melding.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Tennis in hartje Rotterdam!

Tennispark Het Centrum

Mathenesserlaan 131
3015 CH Rotterdam

KVK-nummer

40341854